Ženy v pohybu

Obchodní podmínky Zenyvpohybu.cz 

 1. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami platnými pro internetový obchod  zenyvpohybu.cz,které provozuje ALEA sportswear spol. s r.o. Pražská 263, 397 01 Písek IČ 2518007 DIČ CZ25180070.
 2. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
 3. Většina zboží, které v našem eshopu zenyvpohybu.cz vidíte, vyrábíme až přímo na základě Vaší objednávky na zakázku. Tím se vyhýbáme zbytečně velkým skladovým zásobám, které si jako český výrobce nemůžeme dovolit, zároveň se tím ovšem prodlužuje termín dodání, zpravidla na 2 až 3 týdny. Aktuální dostupnost jednotlivých položek Vám rádi sdělíme v pracovní době od 8:00 – 17:00 na emailu kropacek@ialea.cz nebo 736634032
 4. Účtování zasílacích nákladů (poštovného):
  V rámci ČR:
  a. K objednávce na dobírku účtujeme poštovné ve výši: PPL - 121,- Kč
  b. U objednávek v hodnotě vyšší než 3000,- Kč poštovné neúčtujeme.
  c. Osobní odběr - zdarma

  Prodej na Slovensko:
  a. U objednávek v minimální hodnotě 119 € vč. DPH (3000,- Kč) neúčtujeme žádné poštovné.
  b. U objednávek v nižší hodnotě (méně než 119 € vč. DPH) účtujeme poštovné ve výši 9 € (vč. DPH).
  c. Objednané zboží je vždy zasílané na dobírku
 1. Každá objednávka je závazná  dle těchto Obchodních podmínek. Objednávku je možné stornovat nejpozději do 5 hodin po jejím odeslání. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. V případě nevyzvednutí  této závazné objednávky bude po kupujícím požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 300,- Kč. Odesláním objednávky kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Více viz občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
 2. Odstoupení od smlouvy Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží.  V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen sdělit podle ustanovení § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, může kupujicí od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel.  Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu předá nebo zašle ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Do 14 dnů od odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.
  V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.
  Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář naleznete http://ulozto.cz/xs2bMRQT/vzorovy-formular-pro-odstoupeni-od-smlouvy-alea-docx poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího kropacek@alea-sportswear.cz.
  Náklady na vrácení zboží nese kupující. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu dřív, než mu je vrácené zboží předáno. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nemá spotřebitel v případě smluv: a. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, b. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, c. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího, d. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, e. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, f. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných dílů, g. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, h. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, i. o dodávce novin, periodik nebo časopisů, j. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu, k. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby nebo l. o dodání digitálního obsahu pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 1. Do popisu je nutné uvést, že zboží je vráceno v zákonné lhůtě 14 dnů. Důvod vracení zboží není nutné uvádět, ale pokud ho uvedete, budeme rádi.
 2. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
 3. Pro rychlejší vyřízení po návratu zboží, nezapomeňte uvézt číslo vašeho bankovního účtu a přiložte fakturu dodanou se zbožím. Urychlí to vrácení peněz.

 

Dodací lhůta

 1. Naprostou většinu objednávek expedujeme do 10 pracovních dnů od obdržení Vaší objednávky.
 2. V případě velkého množství objednávek najednou jsme z kapacitních důvodů nuceni expedici nepatrně pozdržet.

Ochrana osobních údajů

 1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost ALEA sportswear spol. s r.o., veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjímku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníku nakládá společnost ALEA sportswear spol. s r.o., s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
 2. Veškeré materiály publikované na webových stránkách zenyvpohybu.cz společnosti ALEA sportswear spol. s r.o. jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Jakákoli část webových stránek zenyvpohybu.cz (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů) nesmí být zkopírován elektronickou ani mechanickou cestou bez předchozího písemného povolení držitele autorských práv

Závěrečná ustanovení

 1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy kropacek@ialea.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
  Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Reklamace a záruční podmínky

 1. Záruční lhůta na všechny výrobky vyrobené v roce 2014 a novější, které jsou nabízené v internetovém obchodě zenyvpohybu.cz, je 24 měsíců, pokud není přímo v popisu výrobku uvedena jiná záruční lhůta. Dohodnutá oprava či úprava produktů zenyvpohybu.cz  má záruční dobu 12 měsíců, není-li sjednána nebo zvláštními předpisy stanovena jinak.
 2. Záruka se vztahuje pouze na závady, které jsou jednoznačně způsobeny vadou materiálu nebo výrobní vadou.
 3. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z použití produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.
 4. Záruka se nevztahuje na škody
  • způsobené neodbornou údržbou, používáním a chybnou manipulací
  • mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením
 5. Vzniklou závadu je nutno reklamovat ihned  po jejím zjištění, a to buď písemně na adrese provozovatele: Alea sportswear spol. s r.o., Pražská 263, 397 01 Písek, Česká Republika nebo emailem na adrese: pincova@ialea.cz V písemném oznámení reklamace musí kupující uvést zjištěné vady, tzn. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu či dodací list zboží, jehož vady jsou reklamovány.
 6. Případnou reklamaci se snažíme vyřídit co nejrychleji - během několika málo dnů - vždy však bude vyřízena v zákonné lhůtě, tzn. nejpozději do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží

Postup pro vrácení zboží do 14ti dnů

 1. Zboží nesmí být použito.
 2. Zboží nesmí být nijak poškozeno či znečištěno.
 3. Spolu se zbožím je potřeba zaslat i originál dokladu, tzn. fakturu - daňový doklad, popř. dodací list. Uveďte číslo vašeho bankovního účtu, urychlí to vrácení peněz.
 4. Poštovné hradí zákazník (neposílat na dobírku). Pokud nám bude balík poslán na dobírku, nemůžeme jej přijmout.
 5. Pokud požadované zboží již nebude k dispozici, pošleme Vám za ně zpět peníze na Váš bankovní účet (částka za vrácené zbouží + poštovné pokud bylo fakturováno).
 6. Zboží zašlete na Alea sportswear spol. s r.o., Pražská 263,39701 Písek
 7. Vyměněné zboží nebo peníze Vám pošleme ihned po obdržení balíku s vráceným zbožím, pokud budou splněny podmínky v bodech 1 a 2 tohoto odstavce.

 

© 2016-2019 Ženy v pohybu | VOP | Ochrana osobních údajů | Cookies

Developed by: Smartim